لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فجر سپاسي شیراز 0 مس رفسنجان 0 1400/09/24 15:00
week 25 مس رفسنجان 2 فجر سپاسي شیراز 1 1401/02/13 20:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فجر سپاسي شیراز 1 مس رفسنجان 0 1396/06/05
week 20 مس رفسنجان 2 فجر سپاسي شیراز 1 1396/11/01
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فجر سپاسي شیراز 0 مس رفسنجان 1 1395/08/21
week 30 مس رفسنجان 2 فجر سپاسي شیراز 3 1396/01/16
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فجر سپاسي شیراز 0 مس رفسنجان 0 1394/08/12
week 32 مس رفسنجان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1395/01/16