لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 صنعت نفت آبادان 1 پدیده مشهد 0 1400/09/24 16:00
week 25 پدیده مشهد 1 صنعت نفت آبادان 1 1401/02/14 17:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پدیده مشهد 1 صنعت نفت آبادان 1 1399/09/06 15:45
week 18 صنعت نفت آبادان 0 پدیده مشهد 0 1399/12/28 16:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پدیده مشهد 0 صنعت نفت آبادان 1 1398/09/09 14:00
week 27 صنعت نفت آبادان 1 پدیده مشهد 1 1399/05/10 21:00