لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 قشقایی شیراز 2 ویستا توربین 0 1400/09/17 14:00
week 26 ویستا توربین 1 قشقایی شیراز 1 1401/01/29 20:15