لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 پدیده مشهد 0 فجر سپاسي شیراز 0 1400/09/09 15:00
week 22 فجر سپاسي شیراز 0 پدیده مشهد 1 1400/12/21 16:00