لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 هوادار تهران 0 مس رفسنجان 0 1402/05/19 19:00
week 16 مس رفسنجان 0 هوادار تهران 0 1402/11/26 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 مس رفسنجان 2 هوادار تهران 1 1401/06/19 20:00
week 21 هوادار تهران 0 مس رفسنجان 1 1401/12/09 14:30
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 مس رفسنجان 1 هوادار تهران 0 1400/09/08 16:00
week 22 هوادار تهران 1 مس رفسنجان 1 1400/12/21 14:00