لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 تراکتور تبریز 1 پدیده مشهد 0 1400/09/03 15:00
week 21 پدیده مشهد 0 تراکتور تبریز 0 1400/12/15 14:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 تراکتور تبریز 0 پدیده مشهد 0 1399/10/10 16:40
week 24 پدیده مشهد 2 تراکتور تبریز 1 1400/04/05 20:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 تراکتور تبریز 3 پدیده مشهد 1 1398/10/03 15:30
week 26 پدیده مشهد 0 تراکتور تبریز 0 1399/05/02 20:15