لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 مس كرمان 1 استقلال ملاثاني 1 1400/08/26 14:15
week 23 استقلال ملاثاني 0 مس كرمان 0 1401/01/10 16:45
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال ملاثاني 1 مس كرمان 0 1399/10/29 14:00
week 27 مس كرمان 3 استقلال ملاثاني 2 1400/03/12 19:05