لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 قشقایی شیراز 0 شهرداري همدان 0 1400/08/26 14:15
week 23 شهرداري همدان 0 قشقایی شیراز 0 1401/01/10 16:15