لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 شهرداري همدان 1 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/08/15 14:30
week 21 شاهين شهرداري بوشهر 0 شهرداري همدان 1 1400/12/20 15:30
لیگ 95964
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 18 شهرداري همدان 3 شاهين شهرداري بوشهر 0 1395/11/04
week 7 شاهين شهرداري بوشهر 2 شهرداري همدان 2 1395/08/01