لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شهرداري همدان 0 ملوان بندر انزلي 0 1400/08/01 15:00
week 19 ملوان بندر انزلي 1 شهرداري همدان 0 1400/12/07 14:30