لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 خيبر خرم آباد 3 ویستا توربین 1 1400/11/08 14:00
week 33 ویستا توربین 0 خيبر خرم آباد 2 1401/03/12 19:00