لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 مس كرمان 2 رایکا بابل 0 1400/10/11 14:00
week 29 رایکا بابل 0 مس كرمان 0 1401/02/20 19:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 رایکا بابل 0 مس كرمان 0 1399/11/25 14:00
week 31 مس كرمان 2 رایکا بابل 0 1400/04/06 20:30