لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شهداي بابلسر 1 شهرداری ماهشهر 0 1400/09/29 14:00
week 20 شهرداری ماهشهر 2 شهداي بابلسر 0 1401/01/29 20:15
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شهرداری ماهشهر 2 شهداي بابلسر 2 1399/12/11 14:30
week 24 شهداي بابلسر 0 شهرداری ماهشهر 1 1400/04/01 20:30