لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فجر سپاسي شیراز 0 هوادار تهران 0 1400/10/08 15:00
week 27 هوادار تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1401/02/24 18:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فجر سپاسي شیراز 1 هوادار تهران 1 1399/12/02 14:30
week 32 هوادار تهران 1 فجر سپاسي شیراز 2 1400/04/13 20:30