لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پدیده مشهد 1 گل گهر سیرجان 2 1400/09/19 15:00
week 24 گل گهر سیرجان 3 پدیده مشهد 3 1401/01/16 20:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 گل گهر سیرجان 3 پدیده مشهد 1 1399/09/28 15:00
week 22 پدیده مشهد 1 گل گهر سیرجان 0 1400/02/30 19:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پدیده مشهد 1 گل گهر سیرجان 0 1398/08/24 15:45
week 23 گل گهر سیرجان 0 پدیده مشهد 1 1399/04/15 20:30