لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 هوادار تهران 1 نفت مسجد سلیمان 1 1401/05/28 19:30
week 17 نفت مسجد سلیمان 0 هوادار تهران 0 1401/11/07 16:00
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 هوادار تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1400/09/13 15:00
week 23 نفت مسجد سلیمان 0 هوادار تهران 0 1400/12/27 15:00