لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 پدیده مشهد 0 آلومينيوم اراک 0 1400/07/27 16:00
week 16 آلومينيوم اراک 2 پدیده مشهد 2 1400/11/03 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پدیده مشهد 2 آلومينيوم اراک 2 1399/10/03 15:45
week 23 آلومينيوم اراک 1 پدیده مشهد 0 1400/02/24 17:45