لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 بادامک قائن 1 استقلال علی آباد 1 1399/11/25 14:30