لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پرسپولیس تهران 1 سیاه جامگان 1 1396/05/25 20:45 آزادی
week 19 سیاه جامگان 0 پرسپولیس تهران 1 1396/10/22 14:30 ثامن الائمه
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 پرسپولیس تهران 3 سیاه جامگان 0 1395/10/03 15:15 آزادی
week 30 سیاه جامگان 1 پرسپولیس تهران 0 1396/02/14 18:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سیاه جامگان 1 پرسپولیس تهران 2 1394/07/28 15:00 ثامن الائمه
week 24 پرسپولیس تهران 3 سیاه جامگان 2 1395/01/15 17:00 آزادی