برنامه بازی ها Mashinsazi Tabriz - ليگ برتر (خليج فارس)-9798گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

استقلال خوزستان

1397/05/05 20:00

یادگار امام

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/05/12 20:45

تختی

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

سپيدرود رشت

1397/05/19 18:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/05/25 20:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 2

ذوب آهن اصفهان

1397/06/01 18:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/06/08 19:25

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 0

پارس جنوبي جم

1397/06/30 17:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/07/07 18:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1397/07/27 16:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1397/08/03 16:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 0

استقلال تهران

1397/08/14 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1397/08/23 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

سپاهان اصفهان

1397/09/02 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

پرسپولیس تهران

1397/09/08 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 2

ماشین سازی تبریز

1397/09/16 17:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/11/15 16:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 0

صنعت نفت آبادان

1397/11/21 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/11/26 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

پيکان تهران

1397/12/03 15:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

0 - 0

ماشین سازی تبریز

1397/12/09 18:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 2

تراکتورسازي تبریز

1397/12/16 15:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 1

ماشین سازی تبریز

1397/12/24 17:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

فولاد خوزستان

1398/01/09 17:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1398/01/15 16:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 0

نساجی مازندران

1398/01/22 18:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1398/01/28 20:15

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 0

سايپـا تهران

1398/02/05 16:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1398/02/13 19:15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1398/02/21 21:30

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 2

پدیده خراسان

1398/02/26 21:30

+