برنامه بازی ها Naft Masjed Soleyman - ليگ برتر (خليج فارس)-9798گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/05/05 20:45

شهید بهنام محمدی

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/05/11 20:30

تختی

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 0

فولاد خوزستان

1397/05/19 20:30

شهید بهنام محمدی

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/05/26 20:30

آزادی

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/06/01 20:15

شهید وطنی

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 2

استقلال تهران

1397/10/14 18:15

شهید بهنام محمدی

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

2 - 1

نفت مسجد سلیمان

1397/06/31 18:45

پاس قوامین

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1397/07/05 20:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

نفت مسجد سلیمان

1397/07/27 16:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

0 - 1

پدیده خراسان

1397/08/03 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 2

نفت مسجد سلیمان

1397/08/11 15:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1397/08/20 15:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 1

نفت مسجد سلیمان

1397/09/02 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

پيکان تهران

1397/09/09 15:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

نفت مسجد سلیمان

1397/09/21 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

پارس جنوبي جم

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

پرسپولیس تهران

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

نساجی مازندران

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

سايپـا تهران

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

ماشین سازی تبریز

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

استقلال خوزستان

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

سپيدرود رشت

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

-

نفت مسجد سلیمان

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

ذوب آهن اصفهان

+