لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شهرداري ماهشهر 1 آينده سازان برق جديد فارس 0 1396/06/05
week 20 آينده سازان برق جديد فارس 3 شهرداري ماهشهر 4 1396/11/01