لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نساجی مازندران 1 آينده سازان برق جديد فارس 1 1396/08/04
week 27 آينده سازان برق جديد فارس 0 نساجی مازندران 1 1396/12/20 14:45