لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 30 نفت مسجد سلیمان 3 آينده سازان برق جديد فارس 0 1397/01/15 16:45
week 13 آينده سازان برق جديد فارس 0 نفت مسجد سلیمان 0 1396/08/23