لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 21 شهرداري تبريز 2 آينده سازان برق جديد فارس 0 1396/11/08
week 4 آينده سازان برق جديد فارس 1 شهرداري تبريز 0 1396/06/11