لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 24 صباي قم 1 آينده سازان برق جديد فارس 1 1396/11/29 14:00
week 7 آينده سازان برق جديد فارس 2 صباي قم 1 1396/07/12