لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شهرداري تبريز 1 اکسين البرز 0 1396/06/05
week 20 اکسين البرز 1 شهرداري تبريز 0 1396/11/01