لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 صباي قم 0 اکسين البرز 1 1396/08/16
week 29 اکسين البرز 8 صباي قم 0 1397/01/09 16:00