لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 26 بادران تهران 3 آينده سازان برق جديد فارس 1 1396/12/13 14:30
week 9 آينده سازان برق جديد فارس 2 بادران تهران 0 1396/07/24