لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 34 ماشین سازی تبریز 2 بادران تهران 1 1397/02/09 17:00
week 17 بادران تهران 2 ماشین سازی تبریز 0 1396/09/19