لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 31 مس كرمان 0 بادران تهران 0 1397/01/21 16:30
week 14 بادران تهران 1 مس كرمان 0 1396/08/30
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 23 مس كرمان 1 بادران تهران 0 1395/11/18
week 6 بادران تهران 1 مس كرمان 1 1395/06/18