لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 23 راه آهن تهران 0 بادران تهران 4 1396/11/24 14:00
week 6 بادران تهران 1 راه آهن تهران 0 1396/07/01
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 راه آهن تهران 0 بادران تهران 1 1395/06/12
week 22 بادران تهران 0 راه آهن تهران 0 1395/11/11