لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 صباي قم 2 بادران تهران 3 1396/09/06
week 32 بادران تهران 7 صباي قم 0 1397/01/28 17:00