لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 23 شهرداري ماهشهر 1 اکسين البرز 0 1396/11/24 14:00
week 6 اکسين البرز 1 شهرداري ماهشهر 0 1396/07/03