لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 27 شهرداري ماهشهر 1 بادران تهران 1 1396/12/20 15:15
week 10 بادران تهران 1 شهرداري ماهشهر 2 1396/07/29
لیگ 94955
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شهرداري ماهشهر 2 بادران تهران 2 1394/08/27
week 16 بادران تهران 3 شهرداري ماهشهر 1 1394/11/20