لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 آلومينيوم اراک 2 شهرداري ماهشهر 1 1396/08/30
week 31 شهرداري ماهشهر 1 آلومينيوم اراک 0 1397/01/21 17:30