لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 34 گل گهر سیرجان 3 شهرداري ماهشهر 2 1397/02/09 17:00
week 17 شهرداري ماهشهر 1 گل گهر سیرجان 0 1396/09/19