لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس رفسنجان 1 شهرداري ماهشهر 0 1396/06/11
week 21 شهرداري ماهشهر 1 مس رفسنجان 1 1396/11/08