لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 19 شهرداري تبريز 2 شهرداري ماهشهر 1 1396/10/24
week 2 شهرداري ماهشهر 4 شهرداري تبريز 2 1396/05/23
لیگ 94955
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 شهرداري تبريز 2 شهرداري ماهشهر 3 1394/10/28
week 5 شهرداري ماهشهر 1 شهرداري تبريز 1 1394/08/11