لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت مسجد سلیمان 0 خونه به خونه مازندران 1 1396/07/01
week 23 خونه به خونه مازندران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1396/11/24 14:00
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 27 نفت مسجد سلیمان 1 خونه به خونه مازندران 2 1395/12/17
week 10 خونه به خونه مازندران 3 نفت مسجد سلیمان 0 1395/07/25
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 نفت مسجد سلیمان 0 خونه به خونه مازندران 0 1394/10/30
week 3 خونه به خونه مازندران 2 نفت مسجد سلیمان 0 1394/06/07