لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 مس كرمان 2 خونه به خونه مازندران 2 1396/05/23
week 19 خونه به خونه مازندران 2 مس كرمان 1 1396/10/24
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 31 مس كرمان 1 خونه به خونه مازندران 2 1396/01/22
week 14 خونه به خونه مازندران 0 مس كرمان 0 1395/09/03
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 مس كرمان 0 خونه به خونه مازندران 0 1394/09/09
week 36 خونه به خونه مازندران 2 مس كرمان 2 1395/02/13