لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 31 ملوان بندر انزلي 1 خونه به خونه مازندران 0 1397/01/21 16:30
week 14 خونه به خونه مازندران 0 ملوان بندر انزلي 0 1396/08/30
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 33 ملوان بندر انزلي 1 خونه به خونه مازندران 1 1396/02/04
week 16 خونه به خونه مازندران 2 ملوان بندر انزلي 0 1395/09/17