لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 24 ایرانجوان بوشهر 0 خونه به خونه مازندران 2 1396/11/29 14:30
week 7 خونه به خونه مازندران 3 ایرانجوان بوشهر 1 1396/07/12
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ایرانجوان بوشهر 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/07/16
week 26 خونه به خونه مازندران 1 ایرانجوان بوشهر 2 1395/12/09
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ایرانجوان بوشهر 1 خونه به خونه مازندران 1 1394/06/01
week 21 خونه به خونه مازندران 2 ایرانجوان بوشهر 1 1394/10/24