لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 29 شهرداري تبريز 2 ایرانجوان بوشهر 1 1397/01/09 16:00
week 12 ایرانجوان بوشهر 2 شهرداري تبريز 1 1396/08/16