لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 گل گهر سیرجان 1 ایرانجوان بوشهر 2 1396/07/24
week 26 ایرانجوان بوشهر 0 گل گهر سیرجان 1 1396/12/13 15:00
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 گل گهر سیرجان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1395/06/18
week 23 ایرانجوان بوشهر 1 گل گهر سیرجان 1 1395/11/18
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 34 گل گهر سیرجان 2 ایرانجوان بوشهر 2 1395/01/30
week 15 ایرانجوان بوشهر 0 گل گهر سیرجان 0 1394/08/25