لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 25 شهرداري تبريز 2 نساجی مازندران 2 1396/12/06 14:15
week 8 نساجی مازندران 2 شهرداري تبريز 0 1396/07/18