لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 30 صباي قم 1 نساجی مازندران 6 1397/01/15 16:15
week 13 نساجی مازندران 1 صباي قم 0 1396/08/23