لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 33 مس رفسنجان 2 ایرانجوان بوشهر 1 1397/02/03 17:00
week 16 ایرانجوان بوشهر 2 مس رفسنجان 1 1396/09/12
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 مس رفسنجان 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/08/08
week 29 ایرانجوان بوشهر 0 مس رفسنجان 0 1396/01/10
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 مس رفسنجان 3 ایرانجوان بوشهر 1 1394/08/18
week 33 ایرانجوان بوشهر 1 مس رفسنجان 2 1395/01/23