لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 مس رفسنجان 1 گل گهر سیرجان 0 1396/11/14
week 5 گل گهر سیرجان 0 مس رفسنجان 0 1396/06/27
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 مس رفسنجان 3 گل گهر سیرجان 0 1395/07/25
week 27 گل گهر سیرجان 2 مس رفسنجان 1 1395/12/16
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 20 مس رفسنجان 1 گل گهر سیرجان 2 1394/10/03
week 1 گل گهر سیرجان 0 مس رفسنجان 0 1394/05/26
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس رفسنجان 0 گل گهر سیرجان 0 1393/11/18
week 2 گل گهر سیرجان 1 مس رفسنجان 3 1393/07/18