لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ماشین سازی تبریز 0 آينده سازان برق جديد فارس 1 1396/07/18
week 25 آينده سازان برق جديد فارس 1 ماشین سازی تبریز 0 1396/12/06 14:15